Elites

Abby Drury Elite Pro 7

Debbie Zito, Elite Pro 7

Shaun McKee, Elite Pro 8

Team Synergy Support team

Fred Davis, Elite Pro 8

Gabe Pearson, Master Pro 10

Dr. Herbert Harris, Elite Pro 8